URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=285951903&p_details=1
 
Thông báo số: 25/TB-HVTA V/v thu học phí và các khoản phí khác đối với sinh viên đại học Khóa 2,3,4,5 học kì 2 năm học 2020-2021
04/03/2021-10:01:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ