URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=285911604&p_details=1
 
Thông báo số: 23/TB-HĐT V/v nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán đợt 2 năm 2020
03/03/2021-02:15:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ