URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=27815793&p_details=1
 
Kế hoạch về việc mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký tòa án đợt 2 năm 2012
29/03/2013-09:53:00 PM
 
Untitled Document

KẾ HOẠCH
Về việc mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký tòa án đợt 2 năm 2012

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cán bộ Tòa án;

Tôi tên: Lê Thị Hằng;
Chức vụ: Cán bộ, Phòng Giáo vụ.

Lập kế hoạch mở Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký tòa án đợt 2 năm 2012 như sau:
1. Số lượng lớp toàn khóa: 06 lớp. Mỗi lớp 05 ngày, số lượng từ 150 đến 200 học viên/lớp
2. Nội dung chương trình: gồm 11 chuyên đề, cụ thể:
- Chuyên đề 1: Đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức.
- Chuyên đề 2: Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ ngành Tòa án nhân dân.
- Chuyên đề 3: Vị trí, vai trò của thư ký Tòa án.
- Chuyên đề 4: Mối quan hệ giữa thư ký Tòa án với những người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng khác.
- Chuyên đề 5: Nhiệm vụ và kỹ năng của thư ký Tòa án trong giải quyết vụ án hình sự.
- Chuyên đề 6: Một số nội dung cơ bản về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.
- Chuyên đề 7: Một số nội dung cơ bản về Luật Tố tụng hành chính.
- Chuyên đề 8: Nhiệm vụ và kỹ năng của thư ký Tòa án trong  giải quyết vụ án dân sự.
- Chuyên đề 9: Kỹ năng cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.
- Chuyên đề 10: Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản hành chính.
- Chuyên đề 11: Kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng của thư ký Tòa án.
3. Đối tượng: Là Thư ký Tòa án chưa tham gia và được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký Tòa án.
4. Thời gian mở lớp: từ ngày 09/7 đến 17/8/2012; Triệu tập cụ thể từng tỉnh.
4.1. Lớp miền Bắc 3:
- Thời gian: từ ngày 9/7 – 13/7/2012.
- Địa điểm: tại Vĩnh Phúc hoặc Hà Nội.
- Số lượng học viên: 175
4.2. Lớp miền Bắc 4:
- Thời gian: từ ngày 16/7 – 20/7/2012.
- Địa điểm: tại Quảng Ninh.
- Số lượng học viên: 168
4.3. Lớp miền Nam 3:
- Thời gian: từ ngày 23/7- 27/7/2012.
- Địa điểm: tại Cần Thơ hoặc Đồng Tháp
- Số lượng học viên: 153
4.4. Lớp miền Nam 4:
- Thời gian: từ ngày 30/7 – 03/8/2012.
- Địa điểm: Vũng Tàu
- Số lượng học viên: 143
4.5. Lớp miền Nam 5:
- Thời gian: từ ngày 06/8 – 10/8/2012.
- Địa điểm: Vũng Tàu
- Số lượng học viên: 144
4.6. Lớp miền Trung 2:
- Thời gian: từ ngày 13/8 – 17/8/2012.
- Địa điểm: tại Đà Nẵng.
- Số lượng học viên: 126.

5. Giảng viên

STT/Buổi

Tên chuyên đề

Giảng viên

Giảng viên
thay thế

1

Sáng

CĐ 1: Đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức.
CĐ 2: Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ ngành Tòa án nhân dân.

Đ/c Trần Văn Hà
Phó HT Tr.CBTA

Đ/c Trần Ngọc Việt, Thẩm phán Tòa PT tại HN

Chiều

CĐ 3: Vị trí, vai trò của Thư ký Tòa án.
CĐ 4: Mối quan hệ giữa Thư ký Tòa án với những người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng khác.

Đ/c Trần Văn Hà

Đ/c Nguyễn Chí Chinh, TP tổng hợp Tòa PT tại HN

2

Sáng

CĐ 5: Nhiệm vụ và kỹ năng của Thư ký Tòa án trong giải quyết vụ án hình sự.

- Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Chánh án quận Cầu Giấy
- Đ/c Lưu Tuấn Dũng, Chánh án quận Long Biên

- Đ/c Nguyễn Trường Giang, Chánh án quận Ba Đình
- Đ/c Đặng An Thanh, TP Tổng hợp-Tòa PT
- Đ/c Phạm Văn Công, Chánh án h.Bình Minh, VL.

Chiều

CĐ 7: Một số nội dung cơ bản về Luật Tố tụng hành chính.

 

Đ/c Trần Ngọc Việt

 

Đ/c Đặng An Thanh

3

Sáng

CĐ 6: Một số nội dung cơ bản về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

Đ/c Trần Ngọc Việt

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Chiều

CĐ 8: Nhiệm vụ và kỹ năng của Thư ký Tòa án trong  giải quyết vụ án dân sự.

- Đ/c Nguyễn Trường Giang
- Đ/c Đặng An Thanh
- Đ/c Phạm Văn Công

- Đ/c Hoàng Mạnh Hùng
- Đ/c Lưu Tuấn Dũng

4

Sáng

CĐ 9: Kỹ năng cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.
CĐ 10: Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản hành chính.

Đ/c Phạm Công Bảy, TP nghiệp vụ Tòa LĐ

Đ/c Trần Ngọc Việt

Chiều

CĐ 11: Kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng của Thư ký Tòa án.

Đ/c Phạm Công Bảy

Đ/c Nguyễn Chí Trinh

5

Sáng

 

Thảo luận và giải đáp vướng mắc

Đ/c Trần Văn Hà

Đ/c Trần Ngọc Việt

Chiều

 

Kiểm tra, bế mạc

Đ/c Trần Văn Hà

Đ/c Trần Ngọc Việt

 

6. Tài liệu
- Số lượng: 950 cuốn
7. Phương tiện đi lại
Giảng viên, cán bộ quản lý lớp đi lại bằng phương tiện máy bay
8. Nguồn kinh phí
Kinh phí đào tạo năm 2012
9. Cán bộ quản lý lớp
Đ/c Lê Thị Hằng.

Trên đây là kế hoạch mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký tòa án đợt 2 năm 2012,kính đề nghị đồng chí phê duyệt để triển khai mở lớp đúng kế hoạch.

            Hà Nội, ngày 19 tháng 6  năm 2012

PHÊ DUYỆT CỦA
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Xuân Minh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 PHỤ TRÁCH

 

 

Trần Văn Hà

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

 

 

 

Lê Thị Hằng

 

 

                                                         


 

 


In Trang | Đóng cửa sổ