URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/Ctkh?pers_id=27677885&item_id=238192984&p_details=1
 
Kế hoạch số: 57/KH-HVTA về việc Ôn thi thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp lần thứ nhất năm 2018
27/03/2018-04:31:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ