URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676673/27677501?pers_id=110552854&item_id=278363599&p_details=1
 
Thông báo số: 39/TB-HVTA V/v nghỉ học đối với học viên, sinh viên để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
14/02/2020-04:19:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ