URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=283218253&p_details=1
 
Thông báo số: 240/TB-HVTA V/v làm thủ tục đăng ký dự thi và Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán lần thứ nhất năm 2020
20/10/2020-11:09:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ