URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=283195967&p_details=1
 
Thông báo số: 06/TB-KHTC V/v thu lệ phí và tiền ở Ký túc xá Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán lần thứ nhất năm 2020
19/10/2020-08:12:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ