URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=280272645&p_details=1
 
Đại hội Đảng bộ Học viện Tòa án nhiệm kỳ 2020 - 2025
23/05/2020-12:48:00 PM
 
Buổi sáng 22/5/2020, Đảng bộ Học viện Tòa án (HVTA) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Buổi sáng 22/5/2020, Đảng bộ Học viện Tòa án (HVTA) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.  Tham dự Đại hội còn có đồng chí

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Phạm Hồng Quyền, Chánh Văn phòng Đảng ủy TANDTC; đồng chí Nguyễn Viết Thắng, Phó bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn; đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ HVTA cùng các đảng viên Đảng bộ HVTA.

Đại hội tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng cụ thể nhiệm kỳ tới.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ HVTA đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy TANDTC, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng đi vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

Theo đó, Đảng bộ tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện hành vi sai trái, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ được quan tâm. Việc tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên trong cán bộ, đảng viên đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị.

1

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ HVTA đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, rà soát tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trên tinh thần Nghị quyết TW6 Khóa XII về “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức HVTA trong sạch, vững mạnh; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ năm 2015 đến nay đã có sự chủ động, khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo quản lý.

Đặc biệt ở giai đoạn này, Ban cán sự Đảng TANDTC; Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC quan tâm và chỉ đạo sát sao, chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Học viện Tòa án đối với đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC kiêm Giám đốc HVTA, đã củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Đảng bộ, Học viện; tạo sự đoàn kết, tinh thần phấn đấu, hăng say lao động trong cán bộ, đảng viên.

Hoạt động công tác Đảng tại HVTA đã có truyền thống, nền nếp tốt. Đa số đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc HVTA phát biểu tại Đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đánh giá đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng viên tham gia sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, đảng ủy nơi cư trú, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân.

HVTA tiếp tục được khẳng định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TANDTC. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, HVTA đã tuyển sinh đạt chỉ tiêu theo đề án; tổ chức thành công 6 khóa với 37 lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử với tổng số lượng 2.034 học viên; tổ chức thành công 22 khóa đào tạo Thư ký Tòa án với tổng số lượng 3.016 học viên, 02 khóa đào tạo Thẩm tra viên Tòa án với số lượng 241 học viên, 01 khóa đào tạo Thư ký viên chính, 01 khóa đào tạo Thẩm tra viên chính; tổ chức được 21 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Thẩm phán các cấp với tổng số 4.168 lượt học viên; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuyển đổi công chức sang viên chức, thi tuyển dụng viên chức được 27 giảng viên.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên... luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả trong vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các tổ chức đoàn thể đã tích cực, chủ động giới thiệu các quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng để được đứng vào hàng ngũ Đảng.

Có được kết quả trên là do Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của TANDTC nói chung và của HVTA nói riêng.

3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp trên, của Đảng bộ cấp trên giao phó. Toàn bộ đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý trí tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo không có đảng viên, tổ chức đảng vi phạm điều lệ Đảng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể là phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức từ 01 - 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đối tượng là Cấp ủy viên các cấp ủy trực thuộc và đảng viên phụ trách đảng vụ; 80% đảng viên trực thuộc Đảng bộ, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đầu hàng năm Đảng bộ HVTA đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng kế hoạch phát triển Đảng cụ thể hàng năm trong các Chi bộ, hướng đến mục tiêu kết nạp từ 03 - 04 đảng viên một năm, trong đó ít nhất 02 đảng viên phát triển trong sinh viên.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận của Chi bộ Khoa Đào tạo đại học với chủ đề “Khoa Đào tạo đại học với việc phát huy phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham luận của Chi bộ sinh viên với chủ đề “Phát huy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên”.

5

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Chánh Văn phòng Đảng ủy TANDTC

tặng hoa các đồng chí BCH Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA ghi nhận sự chủ động, tích cực của Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ nêu rõ, Đại hội Đảng bộ HVTA nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng để Đảng bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phó Chánh án TANDTC cho biết, các ý kiến tham luận và thảo luận đã đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác đảng của Đảng bộ sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc HVTA tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 

Nguồn: congly.vn

In Trang | Đóng cửa sổ