URL: http://hocvientoaan.edu.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=30000698&item_id=278569404&p_details=1
 
Thông báo số: 43/TB-HVTA V/v nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán đợt 3 năm 2019
21/02/2020-02:23:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ