Tiểu sử tóm tắt

PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
BÙI NGỌC HOÀ

 

Họ và tên: BÙI NGỌC HOÀ
Tên thường gọi:
Bùi Ngọc Hoà
Giới tính: Nam
Sinh năm: 15/10/1955
Quê quán: Liên Phương, Vụ Bản, Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức danh: Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ luật
Các chức vụ đang đảm nhiệm:
- Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.
Email: