Thư viện tài liệu
Thông tin khoa học xét xử năm 2017
 Từ ngày 27/11/2015

Từ ngày 27/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã thông qua Bộ luật Hình sự năm số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Do phát hiện một số sai sót cần phải sửa đổi, bổ sung nên ngày 20/6/2017, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và thông qua Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thi hành Luật này và các đạo luật có liên quan khác. Theo đó, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Có thể nói, Bộ luật Hình sự năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa xã hội phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Để triển khai thi hành có hiệu quả và bảo đảm áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 trong thực tiễn xét xử tại Tòa án, cuốn sách đã ra đời.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc ! 

(10/12/2020)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang tiếp
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: