Thư viện tài liệu
Luật Đất đai - QĐ mới về xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
 Ngày 10-12-2018

Ngày 10-12-2018, Văn phòng Quốc hội đã ra Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Đất đai. Văn bản này được hợp nhất từ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ngày 19-11-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp cũng ban hành các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… Cụ thể như: Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25-11-2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Thế Giới phối hợp với TRUNG TÂM PHÁP LUẬT SÀI GÒN HÀ NỘI xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐẤT ĐAI – QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Đất đai

Phần thứ hai: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Phần thứ tư: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.

Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: